Biotalous kytkeytyy sekä paikallisesti että globaalisti vaikuttaviin ilmiöihin. Biotalouden tarjoamat mahdollisuudet ja ongelmat luovat konkreettisia tarpeita ja haasteita useiden eri alojen toimijoille ja asiantuntijoille. Ratkaisujen löytyminen vaatii usein monialaista yhteistyötä ja siten myös toimintakulttuurin muutosta.

Biotalous luo konkreettisen ja mielenkiintoisen kontekstin oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuspohjaiselle kehittämiselle. Erityisen hyvän kontekstin biotalous luo monialaisille yhteiskehittelyprojekteille, joissa hyödynnetään eri alojen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tietoja, taitoja ja näkökulmia yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tällä sivustolla esitellään, osallistetaan ja kootaan aiheeseen linkittyviä koulutuksia, kehityspilotteja ja sen tutkimusta.

Metsäbiotaloudesta on moneksi – tervetuloa matkaan!

Oppimisympäristöt

Metsäbiotalouden näyteikkuna ja OpenMetsä

Metsäbiotalouden näyteikkuna toimii tutkimustiedon välittäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Näyteikkunatyössä avataan kokonaiskestävän metsäbiotalouden perusteita ja sovelluksia neutraalisti, tutkimustietoon pohjaten. Tarkastelussa ovat muun muassa metsät ja puu suomalaisen teollisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä, puun uudet biopohjaiset tuotteet, metsien terveysvaikutukset, ei-puuaineiset tuotteet ja palvelut, metsien monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos. 

Sisällöt on suunnattu biotalouden asiantuntija- ja täydennyskoulutukseen, eri kouluasteille sekä matkailun sisältöpalveluiden tueksi. 
Näyteikkuna toimii VR-puistona metsäbiotalous.fi – sivustolla ja lisäksi näyteikkunan sisältöjä havainnollistetaan konkreettisina kohteina Punkaharjulla Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuspuistossa ja Suomen Metsämuseo Luston näyttelyissä. Metsäbiotalouden näyteikkunaa koordinoi Luonnonvarakeskus.

Metsa Biotalous | Metsabiotalous

Openmetsä on avoin ja osallistava metsäoppimisen portaali, joka on syntynyt Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston, Luonnonvarakeskuksen Punkaharjun toimipisteen, Metsäkeskuksen, Metsämuseo Luston sekä Metsähallituksen yhteishankkeessa. Openmetsä-portaali kokoaa hankkeen tuloksia nähtäväksi sekä hyödynnettäväksi laajemmin. Jokainen metsästä oppimisympäristönä kiinnostunut on tervetullut tuottamaan sivustolle materiaalia. 

Openmetsä on saanut kehitystyöstään myös valtakunnallista tunnustusta. Vuonna 2014 Metsänhoitajaliitto ja Nordea valitsivat Openmetsän vuoden Metsäteoksi. Tunnustus oli arvokas koko monitieteiselle ja -taitoiselle Openmetsän kehittäjäjoukolle. 

Openmetsän kehitystyötä on koordinoitu Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksesta. Kun Savonlinnan opettajankoulutus siirtyi Joensuuhun, yhteisö laajeni entisestään ja iso osa Openmetsän jatkokehityksestä siirtyi Openmetsään linkittyvään OpenBio-ympäristöön. Openmetsä-ympäristö jatkaa siis kehittymistään. 

Openmetsä (openmetsa.fi)

Openmetsää tai siihen linkitettäviä sisältöjä on kehitetty seuraavissa tutkimus- ja kehityshankkeissa: 

Digicampus: Itä-suomen yliopiston koordinoima opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke 
 

Digifor: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koordinoima cbc-hanke 

Biotalouspolku lukioissa: Savonlinnan kaupungin koordinoima OPH-hanke

Metsäbiotalouden näyteikkuna: 
Luonnonvarakeskuksen koordinoima eakr-hanke 

Tutkimus sekä oppilaitos- ja työelämäyhteistyö

Hanketiimi

Hanketiimiimme kuului tutkijoita, opettajia ja asiantuntijoita Lapin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä Luonnonvarakeskuksesta. Tiimissämme oli laaja-alaista osaamista sekä luonnonvaroihin että pedagogiikkaan liittyen.

Lukioyhteistyö 

Biotalouspolku lukiossa – hankkeen tavoitteena oli lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaiseen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja, jotka edistävät lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa muodostettiin monialainen oppimis- ja osaamisverkosto, joka tuki opettajien ammatillista kehittymistä järjestämällä biotalouden ilmiöitä monitieteisesti lähestyviä seminaareja sekä verkostotapaamisia. Pilotoinnissa mukana olevat lukiot ja opettajat toteutettivat monialaisia biotalousprojekteja, joiden tuotokset julkaistiin kaikille avoimessa www.openmetsa.fi -verkkoympäristössä. 
 

DigiCampus-hankkeessa toteutettiin metsäbiotalousaiheinen lukiokurssi syksyllä 2018 Simon lukiossa ja talvella 2019 Konneveden lukiossa. Kurssi muokattiin Metsäbiotaloudesta moneksi (5 op) kurssin pohjalta ja se oli laajuudeltaan 1 op. Oppimistavoitteena tällä kurssilla oli metsäbiotaloustietämyksen lisääminen ja työelämätaitojen oppiminen. Opetusmenetelmänä oli ongelmalähtöinen oppiminen (PBL), jossa opiskelijat etsivät ryhmissä vastauksia työelämätoimijoilta tuleviin kehittämistehtäviin. 

Mitä on metsäbiotalous (1 op) -kurssi soveltuu hyvin opiskeltavaksi lukioissa ja sitä on markkinoitu yhteistyölukioille. 

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö on keskeisessä roolissa suunniteltaessa ja toteutettaessa biotalousalan koulutusta. 

OpenBio-hankkeessa toteutetuilla kursseilla työelämäyhteistyötä edistetään monin eri keinoin niin kurssien suunnittelussa kuin opiskelussakin. Tavoitteena on ollut opettaa tulevaisuustaitoja sekä toimia yhteistyössä metsäbiotalouden asiantuntijoiden ja opiskelijoiden verkostossa. 

Opi ja ratkaise -kurssilla oppiminen rakentui asiantuntijapuheenvuorojen, harjoitusten ja ryhmätöiden ympärille monialaisessa työelämätoimijoiden yhteistyössä. 

ColProb-kurssilla tehtävät kehittämistehtävät syventävät työelämäyhteistyötä, sillä kehittämistehtävien aiheet ja tehtävänannot tulevat työnantajatoimijoilta. Työelämätoimijat tarjoavat opiskelijoille haastetehtäviä, joihin opiskelijaryhmät lähtevät etsimään ratkaisuja design-pedagogiikan ajatusten mukaisesti. Opiskelijat ja työelämätoimijat ovat yhteydessä toisiinsa ja työelämätoimijoilta tuleva asiantuntemus ja sparraus tukevat opiskelijoiden työskentelyä ja ratkaisujen kehittymistä. 

Työelämätaidot integroituvat opintojaksoihin ja niiden tavoitteisiin. Opintojaksoilla opitaan niin sanottuja 21. vuosisadan taitoja, kuten innovatiivisuutta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja, digivalmiuksia sekä työelämässä tarvittavia biotalousalan sisältöjä. 

Koulutuksen kehittäminen

Metsäbiotalouteen liittyvän osaamisen kehittämiselle on tarvetta ja siksipä olemmekin luoneet uusia kursseja metsäbiotalousosaamisen kehittämiseksi. Metsäbiotalous ilmiönä on hyvin laaja-alainen, ja se vaatii monien eri alojen saumatonta yhteistyötä. 

Kurssien kehittäminen 

Kurssien kehitystyö on alkanut Saastamoisen säätiön ja Metsämiesten säätiön tuella perustetun Metsäbiotaloudesta moneksi -kurssin parissa keväällä 2018. Tämä kurssi suunniteltiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Kurssi suunniteltiin siten, että sitä voisi hyödyntää myös toisella asteella yhden opintopisteen laajuisena. Kurssista toteutettiin teemaviikkokurssit syksyllä 2018 ja talvella 2019. 

Digicampus-hankkeessa kehitettiin Metsäbiotaloudesta moneksi -kurssin pohjalta kursseja ja pilotoitiin Opi ja ratkaise -kurssin ensimmäinen ja toinen versio. Nämä olivat monimuotototeutuksia ja mukana yhteistyössä oli runsaasti niin koulutuksen tarjoajia kuin työelämätoimijoitakin. Kesällä 2019 toteutettiin kurssiin kuuluva TeamCamp-lähijakso, jonka aikana opiskelijat pääsivät tutustumaan metsäbiotalouden toimijoihin ja ilmiöihin. 

Näiden kahden Opi ja ratkaise -kurssin pohjalta toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021 kurssi Collaborative problem solving in multidisciplinary networks (5op) verkkototeutuksena. Kurssi on suunnattu korkeakouluopiskelijoille ympäri maailmaa.

Metsäbiotaloudesta moneksi -kurssin pohjalta toteutettiin keväällä 2020, 2021 sekä 2022 aikana myös kurssi Mitä on metsäbiotalous? (1op). 

Design-pedagogiikka 

Opi ja ratkaise -kurssit on rakennettu design-pedagogiikan mallin mukaan. 

Design-pedagogiikan lähtökohtana on vastata tarpeeseen oppia tietoja ja taitoja, joita yhteiskunnassa tulevaisuudessa tarvitaan. Design-pedagogiikka tarkoittaakin yhteisöllistä projektioppimista, jossa oppijat yhdessä opettajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa etsivät vastauksia haasteisiin.

Lue lisää design-pedagogiikasta
 

Tuotetut aineistot 

Openbio-hankkeessa on tuotettu erilaisia materiaaleja oppimisen ja opettamisen tueksi. Keskeisessä osassa kursseilla käytetään opetusvideoita, joiden tekemiseen on osallistunut laaja ja monialainen asiantuntijajoukko. Opetusmateriaalina on tuotettu myös tehtäviä, tiimityöohjeita ja kurssialustoja. 

Kurssien pohjalta on tehty tutkimusta ja analysoitu aineistoja. 

Hankkeen jälkeen 

Hankkeessa kehitetyt kurssit ovat myös jatkossa tarjolla opiskelijoille ja työelämäyhteistyötä jatketaan niiden tiimoilta. 

Collaborative problem solving in multidisciplinary networks (5 ECTS) 

Kurssin tarkoituksena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja. Kurssilla etsitään eri alojen yhteistyössä ratkaisuja kehittämishaasteisiin ja toimitaan monialaisissa ryhmissä ja tiiviissä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. 

Kurssi pidetään englanniksi ja osallistujat voivat tulla kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssi toteutetaan verkossa.

Lisätietoja Kaija Saramäeltä. 

Mitä on metsäbiotalous (1op) 

Kurssilla opitaan biotaloudesta ja metsäbiotaloudesta. Kurssi sopii kaikille metsäbiotaloudesta kiinnostuneille ja se toteutetaan verkkokurssina. Kurssi on viimeksi toteutettu keväällä 2022.

Lisätietoja Piritta Torssoselta.